POLÍTICA DE PRIVACIDADE

A presente Política de Privacidade é aplicable ao Sitio Web, e describe a maneira en que LOGISTICA INTEGRAL Y SERVICIOS, S.L. (en adiante, LOGISTICA) obtén e trata os seus datos persoais, así como a forma na que se utiliza e protexe a devandita información, ademais dos dereitos que vostede ostenta en relación coa mesma.

RECOLLIDA E TRATAMENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL

Recolleremos os seus datos persoais a través da información que vostede nos facilita directamente ao contactar connosco mediante os formularios de contacto e introdución de datos para a prestación dos nosos servizos.

Recollemos as seguintes categorías de datos:

 • Datos de identificación: nome e apelidos.
 • Datos de contacto: número de teléfono, correo electrónico, enderezo postal, etc.
 • No caso de clientes persoas xurídicas: nome e apelidos, correo electrónico, enderezo e teléfono de empregados, representantes ou persoas de contacto.

Non recollemos ningún tipo de datos de carácter persoal se unicamente estás a navegar no Sitio Web, salvo no suposto descrito na nosa “Política de cookies”.

FINALIDADES

Utilizamos e tratamos os datos persoais recollidos coa finalidade de xestionar e atender adecuadamente a súa consulta ou suxestión, así como para xestionar os contactos e comunicacións para o envío de información relacionada coas actividades e servizos da empresa que poidan ser do seu interese. En calquera momento vostede poderá opoñerse á recepción destas comunicacións polos mecanismos indicados nesta Política e nas propias comunicacións comerciais que reciba. Ao enviar os datos dende os formularios de rexistro correspondentes está dando consentimento ás finalidades de tratamento indicadas neste parágrafo.

DEREITOS DOS TITULARES DOS DATOS

Vostede ten dereitos como titular dos datos persoais a exercitar gratuitamente os seguintes dereitos en base á normativa vixente de protección de datos:

 • Dereito a solicitar o acceso aos seus datos persoais.
 • Dereito a solicitar a súa rectificación ou supresión.
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
 • Dereito a opoñerse ao seu tratamento.
 • Dereito á portabilidade dos datos.

Vostede poderá exercitar os seus dereitos a través dos seguintes medios indicando a referencia “protección de datos”:

 • Envío por correo postal ao seguinte enderezo: R/ Fernando Macías, nº 31-33, 1ª planta  A Coruña.
 • Comunicación por medio de chamada telefónica ao número: (+34) 881 918 910.
 • Envío de correo electrónico ao seguinte enderezo:  mouteirino@figrupo.com.

No caso de que non se resolva de maneira satisfactoria o exercicio dos seus dereitos, pode presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos.

CONSERVACIÓN DOS DATOS PERSOAIS

Conservaremos os datos persoais por vostede facilitados mentres manteñamos unha relación con vostede e durante un período de cinco anos a partir dese momento. Transcorrido o devandito período, unicamente conservaremos os seus datos se estamos obrigados a iso, en cumprimento da lei ou no caso de que existan reclamacións pendentes que razoablemente requiran a conservación dos mesmos.

LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DE DATOS

A base legal para o tratamento dos datos será o consentimento outorgado por vostede como titular dos mesmos. A información que vostede nos facilite deberá ser veraz garantindo a autenticidade dos datos proporcionados, do contrario será responsable do dano que poida ocasionar a LOGISTICA ou a terceiros por non facilitar datos auténticos.

PROTECCIÓN DOS DATOS PERSONALES

Implementa LOGISTICA medidas técnicas e organizativas para garantir un nivel de seguridade adecuado ao risco para os datos persoais tratados. As devanditas medidas teñen por obxecto garantir a integridade continua e a confidencialidade dos datos persoais. Avaliamos as medidas periodicamente a fin de garantir a seguridade do tratamento.

COMUNICACIÓNS DE DATOS

LOGISTICA informa e garante expresamente que os datos persoais non serán cedidos en ningún caso a terceiras compañías e sempre que fose realizarse algún tipo de cesión de datos persoais, de forma previa, solicitaríase consentimento expreso, informado e inequívoco ao titular dos datos.

MODIFICACIÓNS DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE

LOGISTICA resérvase o dereito a modificar esta Política de Privacidade de acordo coa lexislación aplicable en cada momento. Por iso, recomendámoslle que revise periodicamente esta Política de Privacidade para estar informado de como se tratan e protexen os datos persoais que nos facilita.

Scroll ao inicio